Dit Privacy Statement is van toepassing op leden van Bodytec Lifestyle.

Als je met Bodytec Lifestyle een
overeenkomst sluit, uit interesse de website bezoekt, je inschrijft voor de nieuwsbrief of reageert op onze socialmedia uitingen, dan verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je. Bodytec Lifestyle gaat uiteraard uiterst
zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming
van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.
Dit privacy statement legt uit hoe Bodytec Lifestyle met jouw informatie omgaat, zoals bedoeld in de AVG. Bodytec Lifestyle kan dit privacy statement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Bodytec Lifestyle gepubliceerd. Het is dan ook verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend
bent met eventuele veranderingen.


Welke gegevens worden door Bodytec Lifestyle verwerkt?

Bij het sluiten van een overeenkomst met Bodytec Lifestyle verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Daarnaast
houden we bij welk type abonnement je hebt en welke extra’s je eventueel afneemt. Tevens verwerken we de
informatie over jouw financiële status bij Bodytec Lifestyle (afgenomen diensten en producten en of deze zijn
betaald).

Verder werken we, uiteraard alleen met jouw toestemming, informatie die je vrijwillig tijdens de intake en
gedurende de looptijd van de overeenkomst hebt verstrekt over jouw gezinssituatie, sport en hobby’s, levensstijl
en gezondheid (zoals lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, bloeddruk, medische klachten, blessures,
medicijngebruik, BMI en vetpercentage) en gegevens over de voorgang van jouw trainingsprogramma,
mentale coaching sessies en gekozen voeding. Je mag ten allen tijde je toestemming voor de verwerking van
deze gegevens intrekken. Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt.
Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer zelf invult op het contactformulier, zoals jouw
emailadres, naam, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Met welk doel verwerkt Bodytec Lifestyle jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens om op adequate wijze de diensten van Bodytec Lifestyle aan jou te kunnen
verlenen en contact met je kunnen opnemen als een training bijvoorbeeld verzet moet worden. Daarnaast
verwerken wij de door jou verstrekte (gezondheid) gegevens om je te kunnen helpen bij het realiseren van jouw
(sport) doelen. Verder gebruiken wij jouw gegevens voor het in behandeling nemen en beantwoorden van
vragen en klachten en het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Tot slot gebruiken wij jouw gegevens
om je de nieuwsbrief te zenden en je te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Bodytec Lifestyle. Alleen wanneer je hiervoor expliciet toestemming geeft, zullen wij je ook per e-mail informatie sturen over
andersoortige producten en diensten van Bodytec Lifestyle en eventueel van derden. Je kunt je altijd afmelden
voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen via de daarvoor bestemde link welke je kunt
vinden in de e-mail.


Op basis van welke rechtsgrond verwerkt Bodytec Lifestyle jouw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
1) jouw toestemming, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
2) uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van
Bodytec Lifestyle diensten,
3) een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een
bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de nieuwsbrief.
Privacy Verklaring Bodytec Lifestyle 2020.


Hoe lang bewaart Bodytec Lifestyle jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor
wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt
per soort persoonsgegevens. Als je een overeenkomst met Bodytec Lifestyle hebt gesloten, dan bewaren wij
jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van de bewaartermijn
worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist. Beveiliging Bodytec Lifestyle zorgt voor
passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen
tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke
en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met
gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle
medewerkers/vestigingen van Bodytec Lifestyle zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software
en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij. Verwerkers Bodytec Lifestyle kan voor
het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens
instructies van Bodytec Lifestyle persoonsgegevens verwerken. Bodytec Lifestyle sluit met verwerkers een
verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Privacyverklaring
Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Bodytec Lifestyle draagt zorg voor een beveiligde IT-omgeving.
Persoonsgegevens delen met derden Bodytec Lifestyle deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.
Bodytec Lifestyle kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken
en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de
politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Bodytec Lifestyle deelt geen
persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. Doorgifte buiten de EER Bodytec Lifestyle geeft
in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien
dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Bodytec Lifestyle er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de
Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of
als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Rechten, vragen en klachten


Je hebt ten allen tijde het recht Bodytec Lifestyle te verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren,
te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Je kan
hierover contact opnemen met Bodytec Lifestyle door een e-mailbericht te sturen naar info@bodyteclifestyle.nl
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Bodytec Lifestyle persoonsgegevens verwerkt, kunt je contact
opnemen met Bodytec Lifestyle door een e-mailbericht te sturen naar info@bodyteclifestyle.nl. Een klacht
trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang
je een reactie. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Contactgegevens: 

Bodytec Lifestyle

Wilhelminasingel 59 5351 CD Berghem

0610259820

info@bodyteclifestyle.nl