Algemene Voorwaarden Bodytec Lifestyle
1 Toepassingsgebied
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Bodytec Lifestyle verricht voor
de klant, hierna te noemen: “deelnemer”, met betrekking tot het volgen van een Bodytec Training, en/of andere diensten/activiteiten uit het aanbod van Bodytec Lifestyle.
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen in de rechtsverhouding tussen Bodytec Lifestyle en
de deelnemer, maar ook tussen de deelnemer en door Bodytec Lifestyle bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken derden, zoals – doch niet beperkt daartoe – trainers, begeleiders en consulenten, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de Bodytec Lifestyle.
2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door de deelnemer een ingevuld/ondertekend en overgedragen formulier met de aandachtspunten voor trainen met Miha Bodytec en/of een inschrijfformulier door Bodytec Lifestyle is ontvangen.
3 Wederzijdse verplichting
3.1 Op Bodytec Lifestyle rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de Bodytec Training, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de Bodytec Training. De inhoud van de Bodytec Training wordt door de Personal Trainer bepaald. Bodytec Lifestyle voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting. 3.2 De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Bodytec Lifestyle aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
4 Trainingsvoorwaarden, lestijden en verhindering
4.1 Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. De trainingstijden worden vastgesteld door Bodytec Lifestyle. Tijdens officiële feestdagen is Bodytec Lifestyle gesloten. Bodytec Lifestyle behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast trainingsrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van de abonnementskosten of teruggave.
4.2 De deelnemer wordt verzocht bij verhindering minstens 24 uur vooraf aan de afspraak contact met Bodytec Lifestyle op te nemen om de verhindering door te geven. Wanneer dit niet het geval is, worden de kosten van de besproken training bij de deelnemer in rekening gebracht.
5 Prijzen en betaling
5.1 Bodytec Lifestyle is gerechtigd prijzen aan te passen. Echter, in geval van een prijsverhoging zullen de overeengekomen prijzen van de afgesproken strippenkaart ten tijde van het sluiten van de overeenkomst worden gehandhaafd. Dit geldt ook voor de openstaande trainingen van de afgesproken strippenkaarten. De prijsverhoging gaat in bij de aanschaf van een nieuwe strippenkaart.
5.2 Betalingen geschieden per automatische incasso voor aanvang van het begin van de nieuwe termijn (automatische incasso’s geschieden rond de 15de van elke maand). Bij automatische incasso dient er zorg te worden gedragen voor voldoende saldo en correcte bank en adresgegevens. In geval van regelmatige storno’s behoudt Bodytec Lifestyle het recht de overeenkomst te beëindigen, waarbij u automatisch de toegang tot de Bodytec Lifestyle wordt ontzegd. Een eventuele achterstand is per direct opeisbaar.
6 Aansprakelijkheid
6.1 Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Bodytec Lifestyle leidt, dan is die aansprakelijkheid te allen tijden beperkt tot het bedrag dat onder de terzake afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, vermeerderd met een eventueel door Bodytec Lifestyle onder de verzekeringspolis verschuldigd eigen risico.
6.2 In afwijking van het bepaalde in art. 6.1 sluit Bodytec Lifestyle iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit of (in)direct verband houdt:
- met de door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige informatie van welke aard dan ook;
- met c.q. is te wijten aan het door de deelnemer niet opvolgen van een mondelinge- of schriftelijke instructie door of namens Bodytec Lifestyle gegeven;
- met dan wel het gevolg is van de lichamelijke- of geestelijke gesteldheid van de deelnemer, voorzover deze door de deelnemer niet aantoonbaar (tijdig) aan Bodytec Lifestyle is mede gedeeld;
6.3 Indien er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Bodytec Lifestyle beperkt tot bedrag dat door Bodytec Lifestyle in verband met de betreffende dienst in rekening is gebracht met als maximum € 2.000,00, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
6.4 Bodytec Lifestyle sluit iedere aansprakelijkheid voor indirect geleden schade, alsmede voor schade door ontvreemding van goederen van deelnemers uitdrukkelijk uit.
7 Contractduur, beëindiging of Ontbinding
7.1 1. De overeenkomst tussen Bodytec Lifestyle en deelnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
7.2 De abonnementen worden na drie maanden stilzwijgend verlengd met iedere maal één kalendermaand en er wordt een opzegtermijn van één kalendermaand gehanteerd. Opzegging van abonnementen dient schriftelijk te geschieden middels invullen van het Bodytec Lifestyle opzegformulier. Per kalendermaand ontvang je, bij een abonnement, de afgesproken credits (lees trainingen). De credits van de abonnementen zijn maximaal drie maanden geldig. De 20 rittenkaart is 6 maanden geldig en de 50 rittenkaart is 14 maanden geldig.
7.3 Bodytec Lifestyle is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
7.4 In uitzonderlijke situaties kan het abonnement worden opgeschort. Dit gaat in op de eerstvolgende 1e dag van de daaropvolgende maand. Bij het bevriezen van het langer dan 1 maand (lees 1 betaalperiode), geeft de deelnemer zijn eventuele vaste plaatsen in trainingen op.
8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op alle overeenkomsten met Bodytec Lifestyle is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen welk tussen Bodytec Lifestyle en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Den Bosch, tenzij Bodytec Lifestyle ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
8.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij.
9 Slotbepalingen
9.1 Bodytec Lifestyle is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel.
9.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.